Category: Taxas

Home / Taxas
Arquivo

Albergues

Ordenanza fiscal nº 34, reguladora da taxa pola utilización do albergue de peregrinos. Publicación definitiva BOP Nº 75 de 20-04-2012

Arquivo

Animais

Ordenanza fiscal nº 33, reguladora da taxa pola prestación de servizos relativos a posesión de animais de compañía e potencialmente perigosos. Publicación definitiva BOP Nº 79 de 27-04-2016

Arquivo

Auga

Ordenanza fiscal nº 15, reguladora da taxa polo subministro de auga potable. Publicación definitiva BOP Nº 297 de 29-12-1999

Arquivo

Cemiterios

Ordenanza fiscal núm. 20, reguladora da taxa do cemiterio municipal. Publicación definitiva BOP Nº 60 de 13-03-1991

Arquivo

Comunicación previa e declaración responsabilidade

Ordenanza fiscal nº 19 reguladora da taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas, declaracións responsables e no outorgamento de licenzas de apertura de establecementos ou de actividades. Publicación definitiva BOP Nº 75 de 20-04-2012

  • 1
  • 2
  • 5