Category: Taxas

Home / Taxas
Arquivo

Dominio público local

Ordenanza fiscal n.º 35, reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio público local a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interesa xeneral. Publicación definitiva BOP Nº 240 de 18-12-2012

Arquivo

Entrada vehículos e vaos

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada de vehículos a través da Beirarrúa e as reservas da vía pública para aparcamento, carga e descarga de mercadorías de calquera clase. Publicación definitiva BOP Nº 290 de 19-12-1998

Arquivo

Escolas infantís e garderías

Ordenanza fiscal n.º 29, reguladora da taxa pola prestación do servizo da escola infnatil municipal “Chalet Rosa”. Última modificación en vigor BOP Nº 6 do 11-01-2022

Arquivo

Instalación postos barracas casetas de venda

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por postos, barracas, casetas de venda, espectáculos e atraccións sitas en terreos de uso público e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinametográfica. Publicación definitiva BOP Nº 290 de 19-12-1998

Arquivo

Licenzas autotaxi

Ordenanza fiscal núm. 21, reguladora da taxa por licencias de autotáxi e demáis vehículos de aluguer. Publicación definitiva BOP Nº 290 de 19-12-1998