Contacta

Home / Contacta

Datos de contacto

Concello de Pontedeume
Casa do Concello
Real, 13, 15600 – Pontedeume (A Coruña)

Formulario de contacto

Deixa aquí a túa mensaxe para o Concello

De conformidade ao disposto na LO 15/1999 de Datos de Carácter persoal, informámoslle que os datos de carácter persoal recollidos neste formulario pasarán a formar parte dun arquivo automatizado, propiedade do Concello de Pontedeume, cuxa finalidade é a realización de xestións de carácter administrativo. Vostede poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, segundo o disposto na lei, poñéndose en contacto con esta administración no enderezo: Rúa Real, 13 Pontedeume 15.600 (A Coruña) ou no email: correo@pontedeume.gal 

Ningunha parte deste documento pode ser reproducida, nin introducida en ningún sistema de recuperación, nin transmitida de ningunha forma, nin por ningún medio, xa sexa electrónico, mecánico por fotocopia, gravación ou de outro tipo, con ningún propósito, sen a autorización por escrito do titular deste documento. Esta mensaxe, e no seu caso, calquera arquivo anexo á mesma, pode conter información confidencial, sendo para uso exclusivo do destinatario, quedando prohibida a súa divulgación, copia ou distribución a terceiros sen a autorización expresa do remitente.