Aviso legal

Home / Aviso legal

Datos do Concello

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, o Concello de Pontedeume infórmao de que os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social é Concello de Pontedeume
CIF: P-1507000F
Domicilio social: Rúa Real 13, 15600 – Pontedeume (A Coruña)
Teléfono: 981 433 054
Fax: 981 433 368
Correo electrónico a efectos de comunicación: correo@pontedeume.gal

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e o Concello de Pontedeume consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

Condicións de acceso e utilización

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en adiante, A WEB), do que é titular o Concello de Pontedeume.

A navegación pola web [www.pontedeume.gal] atribúe a condición de usuario deste e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante, o Concello de Pontedeume condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumprimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence ao Concello de Pontedeume ou terceiros, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis alá do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique ao Concello de Pontedeume e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso legal. O usuario responderá fronte ao Concello de Pontedeume ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

Política de enlaces e exencións de responsabilidades

O Concello de Pontedeume non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través dos enlaces establecidos no seu website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio dos enlaces.

O Concello de Pontedeueme declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calesquera danos que, aos usuarios do seu website, puidesen derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, o Concello de Pontedeume non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet poidese sufrir o usuario.