Category: Taxas

Home / Taxas
Arquivo

Utilización columnas para anuncios

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización de columnas, soportes de carteis e outras instalacións para exhibición de anuncios. Publicación definitiva BOP Nº 290 de 19-12-1998

Arquivo

Visitas a castelos e monumentos

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola visita o Castelo e a Torre dos Andrade. Última modificación en vigor BOP Nº 154 de 16-08-2019

  • 1
  • 4
  • 5