Category: Solicitudes Urbanismo Taxas

Home / Solicitudes Urbanismo Taxas
Arquivo

Comunicación previa e declaración responsabilidade

Ordenanza fiscal nº 19 reguladora da taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas, declaracións responsables e no outorgamento de licenzas de apertura de establecementos ou de actividades. Publicación definitiva BOP Nº 75 de 20-04-2012

Arquivo

Licenzas urbanísticas

Ordenanza fiscal núm. 16, reguladora da taxa por licencias urbanísticas. Publicación definitiva BOP Nº 297 de 29-12-1999