Category: Solicitudes Ocupacion Taxas

Home / Solicitudes Ocupacion Taxas
Arquivo

Instalación postos barracas casetas de venda

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por postos, barracas, casetas de venda, espectáculos e atraccións sitas en terreos de uso público e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinametográfica. Publicación definitiva BOP Nº 290 de 19-12-1998

Arquivo

Ocupación terreos con mercadorias

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mercaodorías, materiais de construcción, entullos, valados, tesoiras, estadas e outras instalacións análogas. Publicación definitiva BOP Nº 290 de 19-12-1998