Bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de Técnico Superior en Administración Local do Concello de Pontedeume adscrita á Área de Administración Xeral e Réxime Interno.

form_sugerencias

Bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de Técnico Superior en Administración Local do Concello de Pontedeume adscrita á Área de Administración Xeral e Réxime Interno.
Funcionario/a de carreira de Escala Administración Xeral (Tec.), Grupo A1, Nivel 24, polo sistema de oposición.