Policía Local

Home / Policía Local

Policía Local

Policía Local

Funcións específicas

  • Protexer ás autoridades das corporacións locais e vixiar e protexer os seus edificios e instalacións.
  • Ordenar, sinalar e dirixir o tráfico no casco urbano, segundo o establecido nas normas de circulación.
  • Instruír para evitar accidentes de tráfico dentro do casco urbano.
  • Policía administrativa, con respecto ás ordenanzas, bandos e outras disposicións municipais dentro do ámbito da súa competencia.
  • Participar nas funcións da policía xudicial, na forma establecida no art. 29.2 da Lei Orgánica das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.
  • Prestación de auxilio en caso de accidentes, catástrofe ou calamidade pública, participando na forma prevista nas leis, na execución dos plans de protección civil.
  • Efectuar dilixencias de prevención e cuántas accións tenden a evitar a comisión de actos delictivos no marco da colaboración no Comité de Seguridade.
  • Vixiar os espazos públicos e colaborar coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e coas policías das CCAA na protección das manifestacións e o mantemento do orde en grandes concentracións humanas.
  • Cooperar na resolución de conflitos privados cando sexan requidos para iso.
  • Xestión de obxectos perdidos.