Category: Solicitudes Animais Taxas

Home / Solicitudes Animais Taxas
Arquivo

Animais

Ordenanza fiscal nº 33, reguladora da taxa pola prestación de servizos relativos a posesión de animais de compañía e potencialmente perigosos. Publicación definitiva BOP Nº 79 de 27-04-2016