CORREO

Home / CORREO

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE PONTEDEUME, con dirección correo@pontedeume.gal, RUA REAL, 13, 15600 – PONTEDEUME (A CORUÑA); correo@pontedeume.gal

Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal.

Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en cualquier momento. Para elo, CONCELLO DE PONTEDEUME dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: correo@pontedeume.gal

Ningunha parte deste documento pode ser reproducida, nin introducida en ningún sistema de recuperación, nin transmitida de ningunha forma, nin por ningún medio, xa sexa electrónico, mecánico por fotocopia, gravación ou de outro tipo, con ningún propósito, sen a autorización por escrito do titular deste documento.

Esta mensaxe, e no seu caso, calquera arquivo anexo á mesma, pode conter información confidencial, sendo para uso exclusivo do destinatario, quedando prohibida a súa divulgación, copia ou distribución a terceiros sen a autorización expresa do remitente.

 

Se Vde. recibiu esta mensaxe erróneamente, rógase que o notifique ao remitente e proceda ao seu riscado.

Antes de imprimir este correo electrónico, asegúrese de se é necesario facelo. O medio ambiente é cuestión de todas e todos