Bases reguladoras do procedemento de mobilidade funcional de empregados públicos, mediante comisión de servizos voluntaria, para a cobertura temporal dunha praza vacante de auxliar administrativo/a da área de administración xeral e réxime interno.

form_sugerencias