Servicios - Policía Local
 

Policía Local

Lugar.: Foremdes,
Avda Ricardo Sánchez 6
1600 Pontedueme

Telf.: 981 433 690
Móbil.: 629 666 324 (De 6:30 a 21:00h todos os días da semana)

Funcións Específicas

Protexer ás autoridades das Corporacións Locais e vixiar ou custodiar os seus edificios e instalacións.

Ordenar, sinalizar e dirixir o tráfico no centro urbano, de acordo co establecido nas normas de circulación.

Instruír ateigado por accidentes de circulación dentro do centro urbano.

Policía administrativa, no relativo ás Ordenanzas, Bandos e demais disposicións municipais dentro do ámbito da súa competencia.

Participar nas funcións de policía xudicial, na forma establecida no art. 29.2 da Lei Orgánica das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

Prestación de auxilio nos casos de accidentes, catástrofe ou calamidade pública, participando na forma prevista nas Leis, na execución dos plans de Protección Civil.

Efectuar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar a comisión de actos delituosos no marco de colaboración establecido nas Xuntas de Seguridade.

Vixiar os espazos públicos e colaborar coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e coa Policía das CCAA na protección das manifestacións e o mantemento da orde en grandes concentracións humanas, cando sexan requiridas para iso.

Cooperar na resolución dos conflitos privados cando sexan requiridas para iso.

CQpro.com