Servicios - Auga
 

Auga

Empresa: Aquagest

Telf.: 981 432 604
Móbil de Garda.: 629 845 184

Dentro do termo municipal, e nas zonas en que estea instalada a rede municipal de distribución, o Servizo Municipal de Augas está obrigado a fornecer o abastecemento de auga potable, con arranxo ás condicións que fixa o Regulamento e demais disposicións que sexan de aplicación.

Este Servizo tamén está obrigado a manter e conservar ao seu cargo, as redes e instalacións necesarias para o abastecemento de auga potable, así como as acometidas ata a chave do rexistro.

Os abonados deberán, en interese xeral e no seu propio, pór en coñecemento do Servizo Municipal de Augas calquera avaría ou perturbación producida ou que, ao seu xuízo puidésese producir na rede xeral de distribución.

Os abonados tamén están obrigados a utilizar a auga potable fornecida na forma e para os usos contratados.

Do mesmo xeito, están obrigados a solicitar do Servizo Municipal de Augas a autorización pertinente para calquera modificación nas súas instalacións, que implique un aumento nos caudais contratados de subministración, ou modificación o número de receptores.

Previo á contratación da subministración, o peticionario deberá presentar unha solicitude de subministración no impreso que, para ese efecto, proporcionará o Servizo Municipal de Augas.

No mesmo, farase constar o nome do solicitante, uso e destino que pretende dárselle a auga potable solicitada, leira a que se destina e demais circunstancias que sexan necesarias para a correcta definición das características e condicións da subministración, así como para a aplicación das tarifas correspondentes á prestación do servizo. En devandito impreso farase constar, igualmente, a dirección á que deben dirixirse as comunicacións, cando non sexa a mesma á que se destine a subministración.

Cantas circunstancias fáganse constar na solicitude de subministración, que se regula anteriormente, faranse baixo a exclusiva responsabilidade do solicitante e servirán de base para regular as condicións da referida subministración.

A obrigación por parte do Concello de contratar e fornecer o servizo de Abastecemento de Auga a domicilio aos habitantes do termo municipal será esixible unicamente cando na rúa, praza ou vía pública de que se trate exista conducción ou canalización de auga potable, que permita efectuar as tomas e acometidas de xeito normal ou regular e cúmpranse todos os requisitos legais necesarios para a concesión da subministración. Cando non exista a tubaxe da rede xeral e distribución non poderá esixirse a subministración contratación municipal ata tanto aquela conducción estea instalada.

Tampouco poderá esixirse a subministración a aquelas zonas e inmobles en que, por dificultades técnicas, non poida garantirse un servizo regular. Con todo, poderán contratarse subministracións facéndose constar esta circunstancia, quedando neste caso exonerado o Concello da responsabilidade polas irregularidades que puidesen producirse e sen que o abonado poida formular reclamación algunha por tal concepto.

 

CQpro.com