Pontedeume - Historia - Heráldica
 

Heráldica
Escudo Pontedeume

O Concello de Pontedeume considerou conveniente adoptar unhas armas ou brasón propio no que, con simboloxía adecuada e conforme ás tradicionais pautas de presentación dos emblemas heráldicos, represéntese e perpetúe a súa propia peculiaridade. Para iso, e de acordo coas facultades que lle confiren as disposicións legais vixentes, elevou o informe histórico-heráldico, co seu correspondente blasonamiento e representación gráfica, para a súa aprobación definitiva.

A competencia exclusiva en materia de adopción, modificación ou rehabilitación dos emblemas heráldicos e bandeiras dos concellos e doutras entidades locais, correspóndelle á Comunidade Autónoma, segundo o disposto no artigo 27.2º do Estatuto de autonomía de Galicia.

O expediente tramitouse conforme ás normas do procedemento establecidas na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local, sobre “Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico dás corporacións locais”, aprobado polo R. D. 2568/1986, de 28 de novembro, e no Decreto 258/1992, de 10 de setembro, da Xunta de Galicia, Na súa virtude, visto o informe emitido pola Comisión de Heráldica da Xunta de Galicia, e a proposta do Conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión de vinte e un de novembro de mil novecentos noventa e seis, dispúxose o seguinte:

Artigo primeiro: Aproba-lo escudo heráldico do Concello de Pontedeume (A Coruña), que quedará organizado do seguinte xeito: De azur (azul), e sobre ondas de azur e prata (branco), unha ponte de prata sumada, á destra, dun oso de ouro (amarelo), pasante e contornado, e, á sinistra, dun xabaril pasante, do mesmo, e surmontado no centro dunha torre de prata. Ó timbre, coroa real pechada.

Artigo segundo: Aproba-la bandeira do Concello de Pontedeume (A Coruña), que quedará organizada do seguinte xeito: sobre pano verde, a banda de amarelo”.

Santiago de Compostela, vinteún de novembro de mil novecentos noventa e seis.
Manuel Fraga Iribarne
Presidente
Jesús C. Palmou Lorenzo
Conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais

 

CQpro.com