Concello - Info do Pleno - Pleno - Comisións
 

Comisións

El Pleno dispone de comisiones, formadas por los miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales electos, que se encargan del seguimiento de la gestión del alcalde y su equipo de gobierno. Actualmente existen las comisiones informativas de:

COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE ESTUDIO, INFORME E CONSULTA DE ASUNTOS XERAIS DO PLENO.

Presidente:

 • D. Bernardo Fernández Piñeiro (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)
 • Suplente: D. Pedro Amado Sanmartín.
 • Concelleiros e Concelleiras:
 • D. José Simoes Couceiro (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)
 • Dna. Silvia Fornos Permuy (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)
 • Dna. Marta Pico Machado (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)
 • D. Francisco Javier Crespo Romeo (Grupo Municipal do PP).
 • Suplente: D. Andrés Pérez Pérez.
 • Dna. Ascensión de Vicente Olarte (Grupo Municipal do PP).
 • Suplente: Dna. Mª del Carmen Piñeiro Varela.
 • D. Antonio Salvadores Regueiro (Grupo Municipal do BNG-AA)
 • Suplente: Dna. Ana Mª Veira García.

COMISIÓNS ESPECIAL DE CONTAS QUE PODERÁ FUNCIONAR COMO COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ECONÓMICOS E FACENDA.

Presidente:

 • D. Pedro Amado Sanmartín (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)
 • Suplente: D. Bernardo Fernández Piñeiro.
 • Concelleiros e concelleiras:
 • D. José Simoes Couceiro. (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)
 • Dna. Silvia Fornos Permuy. (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)
 • Dna. Marta Pico Machado.(Grupo Municipal do PSdG-PSOE)
 • D. Andrés Pérez Pérez. (Grupo Municipal do PP).
 • Suplente: D. Javier Crespo Romeo
 • Dna. María del Carmen Piñeiro Varela. (Grupo Municipal do PP).
 • Suplente: Dna. Ascensión María de Vicente Olarte.
 • D. Antonio Salvadores Regueiro (Grupo Municipal do BNG-AA)
 • Suplente: Dna. Ana María Veira García.

COMISIÓN INFORMATIVA PERMANTE DE SERVIZOS SOCIAIS, EDUCACIÓN, DEPORTES, COMERCIO, TURISMO E CULTURA E XUVENTUDE E PARQUES E XARDÍNS.

Presidenta:

 • Dona Raquel Caruncho Corral. (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)
 • Suplente: Dna. Yolanda Vázquez Busto.
 • Concelleiros e Concelleiras:
 • D. Pedro Amado Sanmartín (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)
 • D. José Simoes Couceiro (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)
 • Dna. Silvia Fornos Permuy (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)
 • Dna. Marta Pico Machado (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)
 • D. Javier Crespo Romeo (Grupo Municipal do PP).
 • Suplente: D. Andrés Pérez Pérez.
 • Dna. María del Carmen Piñeiro Varela. (Grupo Municipal do PP).
 • Suplente: Dna. Ascensión Mª de Vicente Olarte.
 • Dna. Ana María Veira García (Grupo Municipal do BNG-AA).
 • Suplente: D. Antonio Salvadores Regueiro.

A composición de cada Comisión será de sete membros cada unha, na proporción da representación dos grupos políticos municipais na Corporación, consonte co disposto no artigo 125.b) do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro e de conformidades co disposto no artigo 68.5, en relación co 66.2 da Lei 5/1997, de 22 de xullo de administración local de Galicia: catro do grupo municipal do PP; dous do grupo municipal do PSdeG-PSOE e un do grupo municipal do BNG.

Ás sesións constitutivas das Comisións informativas asistirá, ademáis, o Sr. Alcalde-presidente, Presidente nato de todas elas, ao obxecto de proceder a formular a proposta de delegación da presidencia efectiva das mesmas.

 


CQpro.com