Concello - Concellerías - Vías e obras, Economía e Facenda, Especial de Contas e Industria
 

Concellería de Vías e obras, Economía e Facenda, Especial de Contas e Industria

 
Daniel Ríos Fernández
Enderezo.:
Telf.:
E-mail.:


Orzamentos

Aprobación definitiva do presuposto xeral para o exercicio de 2009

En sesión celebrada o día 29 de xaneiro de 2009, o Pleno do Concello aprobou definitivamente o Presuposto xeral para o exercicio de 2009, composto polo presuposto do Concello, así como as bases de execución deste e o cadro de persoal para dito exercicio. En cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e 20.3 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, publícase o resume por capítulos do orzamento do Concello, e o cadro de persoal, para a súa entrada en vigor o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

Estado de Gastos

Capítulo Denominación Euros
  A) Operacións correntes
1. Gastos de persoal 2.702.442,77
2. Gastos en bens correntes e servizos 2.983.535,54
3. Gastos financieiros 20.300,00
4. Transferencias correntes 275.082,47
  B) Operacións de capital  
6. Investimentos reais 1.809.034,18
7. Transferencias de capital 0,00
8. Activos financieiros 12.020,24
9. Pasivos financieiros 258.856,99
SUMA TOTAL GASTOS 8.061.272,19

Estado de Ingresos

Capítulo Denominación Euros
  A) Operacións correntes
1. Impostos directos 1.709.355,70
2. Impostos indirectos 587.915,00
3. Taxas e outros ingresos 1.719.975,77
4. Transferencias correntes 2.553.862,04
5. Ingresos patrimoniais 20.300,00
  B) Operacións de capital  
6. Alleamento de inversións reais 0,00
7. Transferencias de capital 1.457.843,44
8. Activos financieiros 12.020,24
9. Pasivos financieiros 0,00
SUMA TOTAL INGRESOS 8.061.272,19
CQpro.com