Concello - Concellerías - Formación e Emprego
 


Concellería de Formación e Emprego

DESEÑO MECÁNICO DE MODELADO PARAMÉTRICO DE PEZAS (EMDI03)

Familia profesional : servicios as empresas
Área profesional : deseño
Denominación del curso    : deseño mecánico de modelado paramétrico de pezas
Código : EMDI03
Tipo : específico

Obxectivo xeral:

O alumno chegará a dominar o deseño de pezas, conxuntos e moldes de pezas a partires do programa informático Mechanical Desktop, pasando a ser unha ferramente habitual nun futuro próximo en oficinas técnicas e empresas mecáncicas.

Instalacións

Para á realización deste curso se vai utilizar o aula 13-14, sita no primeiro andar, e que consta de 71.16 m2. Na seguinte ilustración pódese ver un plano de detalle do aula.

Equipo e material

Equipo e maquinaria

16 CPU AMD 2600+ Mhz, 512 Mb de RAM y 40 Gb de HB , monitor 17", teclado expandido 102 teclas , ratón compatible , lector CD-ROM y disquetera 3,5".
Cableado y conexiones para red de los 16 ordenadores.
1 impresora láser e 1 impresora de inyección de tinta ( color ). Tamaño A2
1 ploter A1.
Se dispón de software necesario para amosar na pantalla de cada equipo o que desexe o docente en calquera momento.

Ferramentas e utillaxe

Vaise utilizar como ferramentas habituais de traballo os equipos informáticos, así como as que indique o docente encargado do curso.

Material de consumo

Todo o necesario que nos indique o docente, así coma o papel necesario en diferentes formatos.

Material didáctico

En coordinación co docente, se lles proporcionará os alumnos todo o material didáctico necesario para o correcto seguimento do curso.


CQpro.com