Concello - Concellerías - Servizos, Réxime Interior, Persoal e Medio Ambiente
 

Concellería de Servizos, Réxime Interior, Persoal e Medio Ambiente

 
 
José Simoes Couceiro
Enderezo.:
Telf.:
E-mail.:


Homologacións do Centro

TÉCNICO AUXILIAR DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS (EMIN20)

Obxectivo xeral:
Instalar equipos e periféricos (pc, impresoras, etc.) En entorno microinformático tanto na sua estructura de hardware como de software. Asimesmo, detectar e soluciona-los problemas e avarías que se poidan presentar no hardware. Ler máis

INGLÉS: XESTIÓN COMERCIAL (AOXX01)

Obxectivo xeral:
Resolver de forma correcta e fluida as labores de xestión administrativa das relacións comerciais/empresariais en lingua inglesa, desenvolvendo os proceso de comprensión e expresión oral e escrita xerados por esta actividade. Ler máis

INGLÉS: ATENCIÓN Ó PUBLICO (AOIC01)

Obxectivo xeral:
Resolver de forma correcta e fluida as situacións de atención o cliente en lingua inglesa, desenvolvendo os procesos de comprensión oral e escrita, e a expresión oral xerados por esta actividade. Ler máis

DESEÑO MECÁNICO DE MODELADO PARAMÉTRICO DE PEZAS (EMDI03)

Obxectivo xeral:
O alumno chegará a dominar o deseño de pezas, conxuntos e moldes de pezas a partires do programa informático Mechanical Desktop, pasando a ser unha ferramente habitual nun futuro próximo en oficinas técnicas e empresas mecáncicas. Ler máis

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICA (EMIN17)

Obxectivo xeral:
O alumno será capaz de realiza-la instalación, configuración e adaptación das aplicacións ofimáticas ás necesidades dos usuarios. Ler máis

DESEÑO E MODIFICACIÓN DE PLANOS EN 2D E 3D (EMDI02)

Obxectivo xeral:
O alumno chegará a dominar a creación e a modificación de planos procedentes da diferentes fontes. Os programas a utilizar serán os orientados ó deseño asistido por ordenador con capacidades para manexar datos 2D e 3D. Ler máis

TÉCNICO EN SEGURIDADE DE REDES E SISTEMAS (EMIN21)

Obxectivo xeral:
O alumno será capaz de supervisar a administración e as políticas de seguridade dos sistemas e redes, mediante a implantación e xestión de medidas de seguridade ante posibles ataques ou usos inapropiados dos usuarios, avaliando riscos e garantizando a confidencialidade e a integridade das transmisións electrónicas. Ler máis

INFORMÁTICA DE USUARIO (EMIN23)

Obxectivo xeral:
O alumno será capaz de manexa-las ferramentas ofimáticas (procesador de texto, folla de cálculo, bases de datos e presentacións gráficas), e internet, comprendendo a súa estructura e funcionamento, así como deseñar e implementar unha rede de área local sinxela. Ler máis

DESEÑO DE PLANOS E ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE AUTOMATIZACIÓN (EMDI04)

Obxectivo xeral:
Estudio e análisis de planos de instalacións eléctricas. Realización e presentación de esquemas de instalacións eléctricas e electrónicas mediante ordenador. Presentación do proxecto incluindo memoria, planos, lista de materiais e presuposto para a súa execución e posta en marcha. Desenvolvemento do proxecto de control de calidade e prevención de riscos laborais. Ler máis

DESEÑADOR WEB E MULTIMEDIA (EMXX0304)

Obxectivo xeral:
O alumno será capaz de deseñar e manter sitios web con ferramentas de última xeración, así como crear, programar, xestionar aplicacións multimedia e productos interactivos. Ler máis

 

 

 

 

 

 

 

CQpro.com