Concello - Concellerías - Facenda
 


Concellería de Facenda

 
Andrés Pérez Pérez y Mª Del Carmen Piñeiro Varela.
Enderezo.: Ayto. Rúa Real Nº13
Telf.: 981 433 054
E-mail.:


Recaudación

Imposto Bens Inmobles

Imposto Actividades Económicas

Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica

Imposto de Construccións, Instalacións e Obras

Imposto sobre o Incremento do Valor de Terreos da Naturaleza Urban

Taxa por Concesión de licenzas urbanísticas

Taxa por abastecimento domiciliario da auga potable

Taxa por saneamento y depuración das augas residuales

Taxa por a recogida de residuos sólidos urbans

Taxa por a ocupación da vía pública

Prezo público por a prestración do ximnasio e piscina municipai

Prezo público por a prestación do servizo de axuda a domicilio

Prezo público por a prestación do servizo de axuda a domicilio para persoas valoradas como dependentes

CQpro.com