Concello - Concellerías - Asuntos Sociais
 


Concellería de Benestar social e Sanidade

Ana María Maroño Seco
Enderezo.: Avd. do Peirao, s/n
Telf.: 981 433 288 , Fax.: 981 433 288
E-mail.:
Servizossociaispontedeume@yahoo.es


Orientación, Asesoramiento e Informacion

Este Programa ten por obxeto informar os/as cidadáns sobre os distintos dereitos e recursos en materia de servizos sociais, así como orientar e asesorar as persoas e grupos afectados por problemáticas específicas, diagnosticar a situación e derivalas, se é necesario ós servizos sociais de atención especializada.

Actuacións:
 1. A información, orientación e asesoramento sobre os dereitos.
 2. O estudo, avaliación e diagnóstico das demandas recibidas, así como a súa derivación cara os servizos sociais especializados cando a situación así o requira.
Destinatarios:
 1. Individuos, grupos, organizacións e a comunidade en xeral.
Recursos:
 1. Familia e infancia:
  • Título de Familia Numerosa.
  • Leite gratuíto para familias numerosas.
  • IRPF: Abono mensual anticipado de deducción por maternidade para traballadoras con fillos menores de 3 anos.
  • Pago de 2500 € por nacemento ou adopción de fillos.
  • Prestación económica de pagamento único por fillo menos a cargo (Benestar).
  • Prestación económica familar por fillo a cargo (INSS).
  • Axudas escolares: Becas (MEC), material escolar (Concello).
  • Deducciones familiares IRPF.
  • Prazas Escola Infantil Municipal.
  • Programa de prevención das drogodependencias.
  • Información, tramitación, asesoramento de:
   • Adopción.
   • Acollemento familiar.
   • Preescolar na Casa-Educar en Familia.
   • Puntos de encontro.
   • Atención directa a menores.
    • Teléfono da infancia.
    • Servizo de atención ao menor.
 2. Servizo de asesoramento familiar:
  • Axudas para vivenda.
  • Bolsas e axudas ao estudo.
  • Cursos monitores e directores de tempo libre.
  • Formación de asociacións subvenís.
  • Local de N’SAIO.
  • Planet Club.
  • Programa de prevención de drogodependencias.
  • OMIX.
  • Teléfono xove.
  • Carné xove.
 3. Muller:
  • Axuda económica para mulleres víctimas de violencia de xénero.
  • Prestacións periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero.
  • Emerxencia Social.
  • RISGA.
  • RAI.
  • Estadías de tempo libre para mulleres que teñen fillos e fillas exclusivamente ó seu cargo.
  • Quendas vacacionais para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas.
  • Formación e emprego.
  • Atención psicológica a mulleres víctimas de violencia machista.
  • Teleasistencia móbil para víctimas de violencia de xénero.
  • Servizo de asesoramento xurídico no Concello de Pontedeume.
  • Teléfono da muller.
  • Centros de acollida e vivendas tuteladas.
 4. Maiores:
  • Prestacións socio-ecomómicas:
   • Pensión non contributiva de xubilación.
   • Complemento para titulares de PNC que residen nunha vivenda alugada.
   • Axudas sociais de carácter extraordinario a favor de pensionistas de PNC, FAS, e SGIM.
   • Fondo de asistencia social-ancianidade.
   • Axudas a persoas maiores para facilitar a autonomía persoal e a accesibilidade.
   • Pensións e prestacións doutros sistemas de protección social (ISM, INSS…..)
   • Axudas individuais para terceira idade.
   • Cheque asistencial.
   • Acollemento familiar.
   • Termalismo Social (IMSERSO).
   • Programa de vacacións (IMSERSO).
   • Respiro familiar.
   • Ingreso en residencia.
   • Xuntos no Nadal.
   • Abono social telefónica.
   • Axuda no fogar.
   • Teleasistencia domiciliaria.
   • Centro municipal de maiores.
 5. Discapacitados:
  • Pensións non contributivas de invalidez.
  • Complemento terceira persoa.
  • Tramitación recoñecemento grao de minusvalía.
  • Revisións e seguementos anuais de LISMI e FAS.
  • Axudas individuais non periódicas para persoas con minusvalidez.
  • Axudas a persoas con discapacidades para facilitar a autonomía persoas e a accesibilidade:
   • RAI.
   • Estadías temporais.
   • Respiro familiar (Vacacións de saúde).
   • Termalismo IMSERSO.
   • Teleasistencia.
   • Campamentos.
   • Vivenda.
   • Emprego.
   • Familia Numerosa.
   • Transporte adaptado.
  • Galego de apoio á mobilidade persoal.
   • Xantar na casa.
   • Lei de promoción da autonomía. Persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.
 6. Drogodependientes:
  • Programa de prevención e incorporación social.
  • Axudas individuais para tratamentos de drogodependentes en comunidades terapéuticas.
   • RISGA.
   • Derivacións a UDD, UD, CT…
   • Axuda no fogar.
 7. Emigrantes y retornados:
  • Información e tramitación de axudas asistenciais extraordinarias para emigrantes retornados.
  • Información e tramitación de axudas extraordinarias e emigrantes.
  • Información subsidio por desemprego para traballadores retornados.
  • Renda Activa de Inserción.
  • Programa de alimentos.
  • Viaxes vacacionais para emigrantes.
  • Axudas de emerxencia social municipal.
CQpro.com